ผู้บริหาร

พระครูพิทักษ์พรหมรังษี
ประธานกรรมการมูลนิธิฯ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 02/10/2013
ปรับปรุง 27/05/2014
สถิติผู้เข้าชม 35285
Page Views 48717
LinkInformation
-การบริหารงานมูลนิธิฯ
การบริหารงานมูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์โต  พรหมรังษีสงเคราะห์
มูลนิธิสมเด็จพุฒาจารย์โต  พรหมรังษีสงเคราะห์ แบ่งการบริหารออกเป็น 6 หน่วยงาน ดังนี้

1. สำนักงานเลขานุการ (สลข.) มีหน้าที่ 
1.1  บริหารงานทั่วไปภายในมูลนิธิฯ
1.2  บำรุง บูรณะและปฏิสังขรณ์ปูชนีย์วัตถุ ภายในวัดพรหมรังษี แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
        1.3  บำรุง ส่งเสริมการศึกษา พระปริยยัติธรรมและการศึกษาเด็กอ่อนก่อนวัยเรียนภายในวัดพรหมรังษี  

เจ้าหน้าที่รับผู้รับผิดชอบ 
  1. นายพิสุทธิ์  เพชรมรกต ทำหน้าที่หัวหน้าสำนักงานฯ
2. นางณิชากร  ทองตุลำ ประจำสำนักงานฯ

2. สำนักงานสนับสนุนกิจการพระพุทธศาสนา (สสพ.) มีหน้าที่
2.1 บำรุง ส่งเสริมการศึกษา การค้นคว้าและวิจัยพระไตรปิฎก 
        2.2 บำรุง ส่งเสริมพระพุทธศาสนาทั้งภายในและต่างประเทศเจ้าหน้าที่รับผู้รับผิดชอบ 
1. ดร. ไพสานต์  เพ็ชรพราย ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานฯ

3. สำนักงานส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม จริยธรรม (สสศ.)มีหน้าที่
3.1 บำรุง ส่งเสริมการศึกษา วัฒนธรรม จริยธรรมแก่เยาวชนไทย
เจ้าหน้าที่รับผู้รับผิดชอบ 
1. นายชยานันท์  อาวะโต ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานฯ

4. สำนักงานสนับสนุนกิจการสาธารณประโยชน์ (สสธ.)มีหน้าที่
     4.1 บำรุงและส่งเสริมกิจการสาธารณประโยชน์ สงเคราะห์ผู้ประสบอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย โรคภัย ร่วมกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ
     4.2 บำรุง ส่งเสริมกิจการสาธารณสงเคราะห์ และ ให้ทุนการศึกษาแก่เด็กที่ขาดทุนทรัพย์ในการศึกษา
เจ้าหน้าที่รับผู้รับผิดชอบ 
        1. นายยงยุทธ  สมพูลสวัสดี ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานฯ
2. นางนพวรรณ  ทิพย์กมลวัลย์ ประจำสำนักงานฯ
3. นายกิติชัย  ปวีณวิทยโชติ ประจำสำนักงานฯ

5. สถาบันธรรมชาติพัฒนา (สธพ.) มีหน้าที่   
    5.1 บำรุง ส่งเสริม อนุรักษ์สมุนไพรไทย
    5.2 บำรุง ส่งเสริม รักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเจ้าหน้าที่รับผู้รับผิดชอบ 
1. ดร. กนิฐ  สีสมอ่อน ทำหน้าที่เลขาธิการสถาบันฯ
2. นางสาวฉันชนกณัฐธิดา  จิรัฏฐเวช ประจำสถาบันฯ
3. นางณิชากร  ทองตุลำ ประจำสถาบันฯ อีกหน้าที่หนึ่ง 

6. ศูนย์อำนวยการภาค (ศอภ.)
    มีหน้าที่ดำเนินการตามภารกิจของมูลนิธิฯ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ   โดยแบ่งเป็น 5 สำนักงาน ดังนี้
     6.1 สำนักงานภาคที่ 1 (ภาคกลาง) 
                  6.1.1 ภาคกลางด้านตะวันออก
 6.1.2 ภาคกลางด้านตะวันตก
    6.2 สำนักงานภาคที่ 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
6.2.1 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (อีสานเหนือ)
6.2.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (อีสานใต้)
             6.3 สำนักงานภาคที่ 3 (ภาคเหนือ) 
6.3.1 ภาคเหนือตอนบน
6.3.2 ภาคเหนือตอนล่าง
    6.4 สำนักงานภาคที่ 4 (ภาคใต้) 
6.4.1 ภาคใต้ตอนบน
6.4.2 ภาคใต้ตอนล่าง
                 6.5 สำนักงานภาคที่ 5 (กรุงเทพและปริมณฑล) 
6.5.1 กรุงเทพมหานคร
6.5.2 ปริมณฑล
เจ้าหน้าที่รับผู้รับผิดชอบ 
1. ดร. กนิฐ  สีสมอ่อน ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ฯ อีกหน้าที่หนึ่ง
2. นางณิชากร  ทองตุลำ ประจำศูนย์ฯ อีกหน้าที่หนึ่ง

โพสเมื่อ : 04 ต.ค. 2556,19:39   อ่าน 151 ครั้ง